Подготовка по БЕЛ и математика за 7ми клас

Подготвителен целогодишен курс за 7 клас по БЕЛ и математика

БЕЛ за седмокласници 2018 – 2019

·

 *ВАЖНО !   От 08.05.2018г. започва записването за подготвителните курсове по БЕЛ и математика за 7клас.


ГРУПИТЕ са от 5 до 7 ученика

 Дати за провеждане на занятията:

22.09.2018г.1.12.2018г.23.02.2019г.
29.09.2018г.8.12.2018г.9.03.2019г.
6.10.2018г.15.12.2018г.16.03.2019г.
13.10.2018г.5.01.2019г.23.03.2019г.
20.10.2018г.12.01.2019г.30.03.2019г.
27.10.2018г.19.01.2019г.6.04.2019г.
3.11.2018г.26.01.2019г.13.04.2019г.
10.11.2018г.2.02.2019г.20.04.2019г.
17.11.2018г.9.02.2019г.11.05.2019г.
24.11.2018г.16.02.2019г.18.05.2019г.

Обща продължителност на курса: 90 уч.ч.

Група
Група
Часове на провеждане9:30-11:30
Продължителност на занятието3 уч.ч. (120 мин.)
Цена на курса360лв.
*Цена за 1 уч.ч.4лв.
На вноски2 х 180лв.
Първа вноскадо 23.09.2018г.
Втора вноскадо 25.11.2018г.

    Курсът е разпределен в три модула и включва:

  • Преговор
  • Граматика и литературни произведения
  • Текущи тестове

ИНФОРМАЦИЯ:

1. Български език граматика

• Текст и признаци на текста

• Художествен текст. Художествени средства (фонетични, лексикални и синтактични)

• Текстът в сферата на масовата комуникация. Публицистичен текст

• Думата като лексикално средство в текста

• Дума и контекст (подтекст)

• Лексикална и граматическа съчетаемост на думите

• Неметафорична и метафорична употреба на думите

• Неутрална и експресивна лексика

• Употреба на фразеологични словосъчетания

• Съчинително и подчинително свързване в простите и в сложните изречения

• Сложно съставно изречение. Пунктуация

• Сложно смесено изречение. Пунктуация

• Пряко и непряко предаване на чужда реч. Цитиране

• Части на речта. Глагол

• Вид на глагола

• Наклонение на глагола. Употреба на наклоненията в зависимост от речевата ситуация

• Съвместна употреба на глаголните времена

• Езикова система. Езикови средства

2. Литература

• Христо Ботев – „На прощаване“

• Иван Вазов – „Немили-недраги“, „Една българка“, „Опълченците на Шипка“, „Българският език“

• Алеко Константинов – Из „До Чикаго и назад“ („Ниагара!…). Из „Бай Ганьо” („На гости у Иречека”)

• Пенчо Славейков – „Неразделни”

• Пейо Яворов – „Заточеници”

• Елин Пелин – „По жътва“

• Йордан Йовков – „По жицата“

3. Трансформация на преразказ на непознат текст

 

Математика за седмокласници 2018 – 2019

 Дати за провеждане на занятията:

23.09.2018г.2.12.2018г.24.02.2019г.
30.09.2018г.9.12.2018г.10.03.2019г.
7.10.2018г.16.12.2018г.17.03.2019г.
14.10.2018г.6.01.2019г.24.03.2019г.
21.10.2018г.13.01.2019г.31.03.2019г.
28.10.2018г.20.01.2019г.7.04.2019г.
4.11.2018г.27.01.2019г.14.04.2019г.
11.11.2018г.3.02.2019г.21.04.2019г.
18.11.2018г.10.02.2019г.12.05.2019г.
25.11.2018г.17.02.2019г.19.05.2019г.

Обща продължителност на курса: 90 уч.ч.

Група
Група
Часове на провеждане9:30-11:30
Продължителност на занятието3 уч.ч. (120 мин.)
Цена на курса360лв.
*Цена за 1 уч.ч.4лв.
На вноски2 х 180лв.
Първа вноскадо 22.09.2018г.
Втора вноскадо 24.11.2018г.

 

Програма на курсовете по Математика

Числа. Алгебра
• Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и
неравенства;
• Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;
• Разлагане на многочлени на множители;
• Линейни уравнения с едно неизвестно ax+ b = c и уравнения, свеждащи се до
линейно чрез еквивалентни преобразувания;
• Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c;
• Линейни неравенства с едно неизвестно ax+ b < c, ax+ b > c, ax+ b ? c и ax+ b ? c
и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.
Фигури и тела. Измерване
• Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;
• Успоредни прави – признаци и свойства;
• Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;
• Еднакви триъгълници;
• Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;
• Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник;
• Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник.
Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 о;
• Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;
• Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб.
Логически знания. Моделиране
• Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства.
Задачите във втория модул измерват знанията и уменията на учениците по
математика до VІІ клас включително. Освен съдържанието, описано в първия модул, този
модул включва още:
Числа. Алгебра
• Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа.
Признаци за делимост;
• Действия с рационални числа;
• Уравнения от вида (ax+b)(cx+d) = 0, ax 2 + bx = 0, x 2– a 2 = 0 ;
• Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно;
• Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно.
Фигури и тела. Измерване
• Лице и периметър на равнинни фигури;
• Сбор от ъгли (вътрешни и външни) в многоъгълник;
• Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права;
• Елементи и свойства на ръбести тела.
Логически знания. Моделиране
• Отношения и пропорции;
• Средноаритметично на две и повече числа;
• Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна
ситуация;
• Най-малка и най-голяма стойност на израз.

 

 

 

Курсовете са предназначени за ученици 7 клас, с цел подготовка за предстоящите кандидат-гимназиални изпити.

За повече информация:

Телефони: 0885 252 061, 0879 223 224, 052 605 703

Адрес: гр. Варна, ул. Княз Александър Батенберг 8 /над подлез Шипка/