Стартира записване за новата учебна година 2021г - 2022г.

За да бъде обучението оптимално и възможно най-ефективно, уроците които предлагаме са индивидуални или в малки групи до 7 ученика. По време на курса се работи изцяло за подготовка за явяване на изпит след 7-ми клас.

 • Уроците по математика се провеждат в неделя от 9:30 до 11:30ч
 • ЗАПИСВАНЕ с КАПАРО от 50 лева

Целогодишен курс 2021г. - 2022г.
Курс МАТЕМАТИКА - Подготовка за изпит след 7-ми клас
Група от 3 до 7 ученика
Продължителност 90 учебни часа / 30 седмици
Такса 540 лева. / 2 вноски по 270 лева /
ОТСТЪПКА: 10% отстъпка при плащане на цялата такса
Дни: неделя
Часове: 9:30ч. - 11:30ч.
Начало: от 26 септември 2021г
Край: до 5 юни 2022
БОНУС: Безплатни учебни материали
БОНУС: Пробен изпит

 • Уроците по БЕЛ се провеждат в събота от 9:30 до 11:30ч
 • ЗАПИСВАНЕ с КАПАРО от 50 лева
Целогодишен курс 2021г. - 2022г.
Курс БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - Подготовка за изпит след 7-ми клас
Група от 3 до 7 ученика
Продължителност 90 учебни часа / 30 седмици
Такса 540 лева. / 2 вноски по 270 лева /
ОТСТЪПКА: 10% отстъпка при плащане на цялата такса
Дни: събота
Часове: 9:30ч. - 11:30ч.
Начало: от 25 септември 2021г
Край: до 4 юни 2022
БОНУС: Безплатни учебни материали
БОНУС: Пробен изпит

1 учебен час се равнява на 40 минути

Записванията са с капаро или авансово плащане

Курсът за подготовка за изпит по математика след 7-ми клас включва:

 • Преговор
 • Числа, Алгебра
 • Фигури и тела. Измерване.
 • Логически знания. Моделиране

• Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства.

• Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение

• Разлагане на многочлени на множители

• Линейни уравнения с едно неизвестно: ax + b = c и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания

• Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c

• Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b </> c, ax + b </>/= c и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания

• Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави

• Успоредни прави – признаци и свойства

• Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.

• Еднакви триъгълници

• Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл

• Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник

• Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса.

• Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника

• Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб

Отношения и пропорции

Средноаритметично на две и повече числа

• Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация

• Най-малка и най-голяма стойност на израз

Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост

• Действия с рационални числа

• Уравнения от вида (ax + b)(cx +d) = 0, ax2 + bx = 0, x2 – a2 = 0

• Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно

• Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно

Лице и периметър на равнинни фигури

Сбор от ъгли ( вътрешни и външни ) в многоъгълник

• Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права

• Елементи и свойства на ръбести тела

Курсът за подготовка за изпит по БЕЛ след 7-ми клас включва:

 • Преговор
 • Граматика и литературни произведения
 • Текущи тестове

 

Български език: Граматика
Курсът за подготовка за изпит след 7-ми клас включва разглеждане на следните теми:

 1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст.
 2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст.
 3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис.
 4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав.
 5. Думата като лексикално средство в текста.
 6. Причастия. Деепричастие.
 7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.
 8. Еднородни части и обособени части в простото изречение.
 9. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото.
 10. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
 11. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение.
 12. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
 13. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч
 14. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица.

Литературни произведения

І. Българинът във възрожденския свят

 1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ от Добри Чинтулов
 2. „На прощаване в 1868 г.“ от Христо Ботев
 3. Из „Немили-недраги“ от Иван Вазов (І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог)
 4. „Една българка“ от Иван Вазов
 5. „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов
 6. „Българският език“ от Иван Вазов

ІІ. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

 1. Из „До Чикаго и назад“ от Ал. Константинов (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“)
 2. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ от Ал. Константинов; „Бай Ганьо пътува“
 3. „Неразделни“ от Пенчо Славейков
 4. „Заточеници“ от Пейо Яворов
 5. „По жътва“ от Елин Пелин
 6. „По жицата“ от Йордан Йовков

Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.

Пламена Калчева

/Преподавател по български език и литература/ от 1-ви до 12-ти клас