Общи условия на учебен център „Белл Едюкейшън” за предоставяне на услугата „организиране и провеждане на езикови курсове”
I. Общи положения
1.С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Учебен център „Белл Едюкейшън” /изпълнител/ и потребителите на услугата „Организиране и провеждане на езикови курсове” /курсисти/, наричана по-долу „услугата”.
2.Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Езиков център „Белл Едюкейшън”, за което Центърът информира потребителите, като публикува на страницата си в интернет изменените Общи условия, в срок не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила.
3.Учебен Център „Белл Едюкейшън“ осигурява публичност, достъпност и актуалност на Общите условия, на своята интернет страница, с адрес: www.belleducation.net
II. Запазване на място и записване на курс в Учебен Център „Белл Едюкейшън“
1.Място в група се запазва, след заплащане на капаро в размер на 20 лева и се пази до началото на курса.
2.Услугата /обучение по съответен език/ се осигурява от Учебен Център „Белл Едюкейшън”, въз основа на постигнато споразумение между потребителите на услугата и изпълнителя и, след заплащане от страна на курсиста на пълния размер на цената за провеждане на съответния езиков курс.
3.Ако до датата, обявена за начало на курса, не се съберат минимум петима желаещи, Учебен Център „Белл Едюкейшън“ си запазва правото да отложи започването на курса с максимум три седмици и, ако за този период на „изчакване” не се сформира група от минимум петима души, Учебен Център „Белл Едюкейшън“ отменя обявения курс и предлага алтернативни варианти за обучение на записалите се вече курсисти. В случай на несъгласие от страна на курсиста, се връща пълният размер на заплатената сума.
ІІІ. Права и задължения на страните по договора за услуга
1.Учебен Център „Белл Едюкейшън“ се задължава:
-Да осигури необходимите условия за нормално и редовно провеждане на учебните занятия по графика, обявен в интернет-страницата www.belleducation.net или индивидуално уговорен между страните.
-В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Изпълнителят да изпълни това свое задължение /болест, лични проблеми на учител и др./, курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
-При наличие на основателна причина, Учебен Център „Белл Едюкейшън“ си запазва правото да прави промени в графика на провеждане на учебните занятия.
2.Курсистите редовно присъстват на учебните занятия.
-Пропуснат от страна на курсист-участник в групово обучение учебен час се губи.
-При индивидуално обучение, отмяна или промяна на предварително уговорения час може да стане, минимум 48 часа преди началото на учебния час, в противен случай, то се счита за редовно проведено и се заплаща.
-За да се осигурят максимално добри условия за протичане на учебния процес, курсистите са длъжни своевременно да сигнализират на администрацията на Учебен Център „Белл Едюкейшън“ за всяка нередност, констатирана от тях.
-При индивидуално или полуиндивидуално обучение (група от 2ма или 3ма) курсистите могат да заплащат всеки урок по отделно, като плащанията са винаги с поне 1 в аванс, или да предплатят пакет от часове. При обучение с предплатен пакет от часове курсистът/курсистите имат право на прекъсване на обучението за не повече от 30 календарни дни.
– При закупен пакет 30 учебни часа с отстъпка, същият може да се ползва в рамките на 3 месеца от заплащането им. След изтичане на срока се губи правото за ползване на отстъпка за текущия пакет и се начислява неустойка в размер на използваните 10% отстъпка.
– Ако желае да получи сертификат, курсистът трябва да го заяви в офиса и да заплати таксата за издаването му.
*Сертификат за завършено ниво се издава до 3г. след датата, на която е  положен финалния изпит за съответното ниво.
ІV. Такси и Начини на плащане
1.Таксите, обявени в сайта www.belleducation.net включват:
-провеждане на учебните занятия с броя часове, обявени на сайта www.belleducation.net ,по график, посочен в предварителната програма на курса;
-проверка и оценка на текущите и на финалния тестове;
2.Таксата за издаване на сертификат по установен образец, потвърждаващ нивото на познаване на езика, е според актуалната ценова листа в раздел „Ценоразпис“. Цена за издаване на сертификат – 3лв.
3.Таксите се заплащат в брой, в офис на Учебен Център „Белл Едюкейшън“
V.Предсрочно прекратяване

1.За групово обучение:

-Ако изявлението на курсист за отказ от ползване на услугите на Учебен Център „Белл Едюкейшън“ е направено:
-при изтекли до 25% от общия брой учебни часове, платената от курсиста сума се възстановява в размер на 50% от заплатената сума
-при изтекли до 50% от общия брой учебни часове, платената от курсиста сума се възстановява в размер на 30% от заплатената сума
-при изтекли до 75% от общия брой учебни часове, платената от курсиста сума се възстановява в размер на 10% от заплатената сума
-при изтекли над 75% от общия брой учебни часове, не се връща неизползваната стойност
-Ако вината за прекратяване ползването на услугата доказано е в Изпълнителя, платената от курсиста сума се възстановява в пълен размер, без да се удържа административна такса.

2.За индивидуално и полуиндивидуално обучение:

-При изявлението на курсист за отказ от ползване на услугите на Учебен Център „Белл Едюкейшън“, сумата за възстановяване се калкулира по следния начин:
Х – 30%Х – Y = сума за възстановяване
където: Х – стойност на заплатения от курсиста пакет часове
Y – стойност на часовете от пакета, които курсиста е използвал (които се считат за взети)
30%Х – административна такса

VІ. Защита на личните данни

Учебен Център „Белл Едюкейшън“ е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. При подписване на споразумението за предоставяне на услугата, курсистите се съгласяват личните им данни да бъдат използвани и съхранявани, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.