НОВО! Записване за интензивен подготвителен ОНЛАЙН курс за учебната 2019/2020г.

Курсовете се провеждат във виртуална класна стая на живо с преподавател и са разделени на 2 модула

Модул 1 - курс по български език

Тема
Урок 1 - 6.04.2020г. от 15:00ч. до 17:00ч. Текстът в общуването. Извличане на информация. Думата като лексикално средство. Звукови промени.
Урок 2 - 7.04.2020г. от 15:00ч. до 17:00ч. Изменяеми части на речта. Местоимения. Причастия. Деепричастия.
Урок 3 - 8.04.2020г. от 15:00ч. до 17:00ч. Глагол. Време на глагола. Наклонение на глагола.
Урок 4 - 9.04.2020г. от 15:00ч. до 17:00ч. Неизменяеми части на речта. Главни и второстепенни части с простото изречение. Еднородни части. Обособени части.
Урок 5 - 10.04.2020г. от 15:00ч. до 17:00ч. Сложно изречение-видове. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение.
Цена 90лв. (15уч.ч.)

 

*БОНУС- безплатен тест (60 мин)

Малка група – до 5 курсиста

Модул 2 - курс по литература

Тема
Урок 1 - 6.04.2020г. от 15:00ч. до 17:50ч. Текст-тема-жанр-автор
Урок 2 - 7.04.2020г. от 15:00ч. до 17:50ч. Интерпретирани мотиви-произведение
Урок 3 - 8.04.2020г. от 15:00ч. до 17:50ч. Жанрова характеристика на разказ. Повест, ода, елегия и балада.
Урок 4 - 9.04.2020г. от 15:00ч. до 17:50ч. Литературен герой. Похвати за изображение на литературен герой.
Урок 5 - 10.04.2020г. от 15:00ч. до 17:50ч. Композиция, лирически говорител, лирически герой. Изразните средства в художествения стил-тропи и фигури.
Цена 120лв. (20уч.ч.)

 

*Литературните творби са разпределени в петте урока.

Малка група – до 5 курсиста

Приключи записването за целогодишните курсове за учебната 2019/2020г.

Целогодишен курс по БЕЛ и математика

Курсовете са предназначени за ученици 7 клас, с цел подготовка за предстоящите кандидат-гимназиални изпити.

Групите са от 5 до 7 курсиста.

Хорариумът на всеки един от курсовете е 90уч.ч.

Информация за курса по БЕЛ

Група 1 Група 2
Дата на стартиране 21.09.2019г. 9.11.2019г.
Часове на провеждане 9:30-11:30 11:45 - 14:20
Продължителност на занятието 3 уч.ч. (120 мин.) 3,75 уч.ч. (150 мин.)
Цена на курса 360лв. 360лв.
*Цена за 1 уч.ч. 4лв. 4лв.
На вноски 2 х 180лв. 2 х 180лв.
Първа вноска до 21.09.2019г. до 9.11.2019г.
Втора вноска до 23.11.2019г. до 14.12.2019г.
Свободни места в групата няма няма

Дати на уроците

28.09.2019г. 7.12.2019г. 29.02.2020г.
5.10.2019г. 14.12.2019г. 7.03.2020г.
12.10.2019г. 4.01.2020г. 14.03.2020г.
19.10.2019г. 11.01.2020г. 21.03.2020г.
26.10.2019г. 18.01.2020г. 28.03.2020г.
2.11.2019г. 25.01.2020г. 4.04.2020г.
9.11.2019г. 1.02.2020г. 25.04.2020г.
16.11.2019г. 8.02.2020г. 9.05.2020г.
23.11.2019г. 15.02.2020г. 16.05.2020г.
30.11.2019г. 22.02.2020г. 30.05.2020г.

Курсът е разпределен в три модула и включва:

 • Преговор
 • Граматика и литературни произведения
 • Текущи тестове

Допълнителна информация

 1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст.
 2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст.
 3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис.
 4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав.
 5. Думата като лексикално средство в текста.
 6. Причастия. Деепричастие.
 7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение, обобщително местоимение, неопределително местоимение.
 8. Еднородни части и обособени части в простото изречение.
 9. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото.
 10. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми
 11. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение.
 12. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения
 13. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч
 14. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица.

І. Българинът във възрожденския свят

 1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ от Добри Чинтулов
 2. „На прощаване в 1868 г.“ от Христо Ботев
 3. Из „Немили-недраги“ от Иван Вазов (І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог)
 4. „Една българка“ от Иван Вазов
 5. „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов
 6. „Българският език“ от Иван Вазов

ІІ. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

 1. Из „До Чикаго и назад“ от Ал. Константинов (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“)
 2. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ от Ал. Константинов; „Бай Ганьо пътува“
 3. „Неразделни“ от Пенчо Славейков
 4. „Заточеници“ от Пейо Яворов
 5. „По жътва“ от Елин Пелин
 6. „По жицата“ от Йордан Йовков

Допълнителният модул е създаване на преразказ върху неизучаван художествен текст, като се изпълнява конкретна дидактическа задача.

Информация за курса по математика

Група 1 Група 2
Дата на стартиране 22.09.2019г. 10.11.2019г.
Часове на провеждане 9:30-11:30 11:45 - 14:20
Продължителност на занятието 3 уч.ч. (120 мин.) 3,75 уч.ч. (150 мин.)
Цена на курса 360лв. 360лв.
*Цена за 1 уч.ч. 4лв. 4лв.
На вноски 2 х 180лв. 2 х 180лв.
Първа вноска до 22.09.2019г. до 10.11.2019г.
Втора вноска до 24.11.2019г. до 15.12.2019г.
Свободни места в групата няма 1

Дати на уроците

29.09.2019г. 8.12.2019г. 1.03.2020г.
6.10.2019г. 15.12.2019г. 8.03.2020г.
13.10.2019г. 5.01.2020г. 15.03.2020г.
20.10.2019г. 12.01.2020г. 22.03.2020г.
27.10.2019г. 19.01.2020г. 29.03.2020г.
3.11.2019г. 26.01.2020г. 5.04.2020г.
10.11.2019г. 2.02.2020г. 26.04.2020г.
17.11.2019г. 9.02.2020г. 10.05.2020г.
24.11.2019г. 16.02.2020г. 17.05.2020г.
1.12.2019г. 23.02.2020г. 31.05.2020г.

Допълнителна информация

• Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства.

• Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение

• Разлагане на многочлени на множители

• Линейни уравнения с едно неизвестно: ax + b = c и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания

• Модулно линейно уравнение от вида |ax + b| = c

• Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b </> c, ax + b </>/= c и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания

• Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави

• Успоредни прави – признаци и свойства

• Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник.

• Еднакви триъгълници

• Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл

• Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник

• Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30 градуса.

• Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника

• Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб

Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства

Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост

• Действия с рационални числа

• Уравнения от вида (ax + b)(cx +d) = 0, ax2 + bx = 0, x2 – a2 = 0

• Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно

• Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно

Лице и периметър на равнинни фигури

Сбор от ъгли ( вътрешни и външни ) в многоъгълник

• Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права

• Елементи и свойства на ръбести тела

Отношения и пропорции

Средноаритметично на две и повече числа

• Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация

• Най-малка и най-голяма стойност на израз

1 учебен час се равнява на 40 минути

Записванията са с капаро 50лв. или авансово плащане. Записванията са до изчерпване на свободните места.